Beleidsplan

3K Kinderopvang

Versie datum :Oktober 2017

 

Inhoudsopgave

 

1.0 Voorwoord

2.0 Algemene informatie

2.1 Ontstaansgeschiedenis

2.2 Contactgegevens

2.3 Openingstijden en sluiting buitenschoolse opvang

2.4 Tarieven

2.5 Betalingsvoorwaarden

2.6 Wet Kinderopvang

3.0 Competenties 3K Kinderopvang.

3.1 Plaatsingsbeleid

3.2 Ziektebeleid

3.3 Ruilen, extra dagen, vakantie en afwezigheid

3.4 Veiligheid en hygiëne

3.5 Communicatie met ouders/verzorgers

3.6 Gang van zaken op de groep

3.7 Huisregels

3.8 Personeel

3.10 Klachtenbehandeling

3.11 Herziening beleidsplan

 

  1. Voorwoord

Voor u ligt het algemeen beleidsplan van 3K kinderopvang – voorschoolse, buitenschoolse opvang en vakantieopvang (VSO-BSO- Vakantieopvang) . Dit plan dient in de praktijk als leidraad voor de pedagogisch medewerkers met betrekking tot de omgang van kinderen tussen de 4 en 12 jaar en hun ouders.

Daar ouders en medewerkers van de buitenschoolse opvang een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de opvoeding en verzorging van kinderen, acht 3K kinderopvang het van groot belang dat ouders betrokken zijn bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid.

De directie, pedagogisch medewerkers en de oudercommissie van de locatie informeren op regelmatige basis de ouders over onderdelen van het beleid en de uitvoering hiervan. Eén en ander wordt door middel van nieuwsbrieven en ouderavonden aan de ouders gepresenteerd. Dit beleidsplan is aan de oudercommissie voorgelegd voor vragen, opmerkingen en adviezen. De oudercommissie heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de definitieve inhoud van dit beleidsplan.

Een beleidsplan is nooit ‘af’. Nieuwe ervaringen en inzichten met betrekking tot de ontwikkeling en begeleiding van kinderen, zijn voor medewerkers, directie en oudercommissieleden redenen om dit beleidsplan voortdurend kritisch te blijven bekijken en indien nodig aan te passen.

Wij hopen dat u dit beleidsplan met plezier en interesse leest. Als u na het lezen nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel het ons!

 

Met vriendelijke groet,

 

Chantal Boering

Eigenaresse en Leidster

  1. Algemene informatie

 

2.1 Ontstaansgeschiedenis

3K Kinderopvang is per 1 december 2014 door Chantal Boering overgenomen van Cees en Inge Klarenbeek-Kiewied. Chantal was al een jaar in dienst van 3K-Kinderopvang als leidster op de BSO. In oktober heeft zij de vraag gekregen om het bedrijf over te nemen. Chantal heeft de opleiding PW afgerond en is in het bezit van alle diploma’s en certificaten die nodig zijn om verantwoord om te gaan met kinderen in de doelgroep van 4 tot 12 jaar. Ook ben ik in het bezit van mijn kinder-EHBO.

Eind 2016 heb ik naast de kinderopvang mijn deeltijdopleiding HBO leer en gedragsproblemen afgerond.

Er zijn 5 medewerkers in het bedrijf die invallen als het mij niet lukt om aanwezig te zijn, met vakantie’s & ziekte.

Sinds september 2016 zijn wij onze tweede vestiging in Rinsumageest gestart!

 

2.2 Contactgegevens

1ste vestiging & kantoor.

3K Kinderopvang

Schoolstraat 12

9111 HH Burdaard

In MFC Het Spectrum.

 

 

2de vestiging

3K Kinderopvang

Tjaerdawei 42b,

9105 KG Rinsumageest

In MFC De Beijer.

 

T: 06-29223260

E: kinderopvang3k@outlook.com

W: www.3k-kinderopvang.nl

 

2.3 Openingstijden en sluiting buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is 5 dagen in de week geopend in Burdaard en 3 dagen in Rinsumageest.

Burdaard: VSO van 7.00 tot 8.15 uur, BSO vanaf 11.45 tot 18.30 en verlengde opvang is mogelijk tot 19.00 uur!

Rinsumageest: VSO 7.00 tot 8.30 uur, BSO 14.00 tot 18.30 uur.

En tijdens de vakantieweken van 07.00 uur tot 18.00 uur Alle vakantieperiodes goepend. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om op andere dagen opvang aan te bieden. Doelstelling van 3K Kinderopvang is om ouders de mogelijkheid te bieden voor opvang van hun kinderen gedurende het gehele jaar en op alle werkdagen van de week.

In de schoolvakantie’s werken wij op 1 locatie, dit zal de hoofdlocatie zijn in Burdaard. Hier zullen meerdere pedagogisch medewerkers werken op verschillende dagen.

 

2.4 Tarieven

Informatie over de tarieven die wij hanteren kunt u vinden op onze website. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd in overleg met de oudercommissie. Eventuele wijzigingen geven wij uiterlijk twee maanden voor het beëindigen van het kalenderjaar aan u door. Deze informatie kunt u ook opvragen op ons kantoor.

www.3k-kinderopvang.nl

 

2.5 Betalingsvoorwaarden

– Aan het begin van de maand versturen wij uitsluitend digitaal de factuur van de afgelopen maand.

– Betaling geschiedt hierna binnen 14 dagen.

– De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor een tijdige betaling aan het kinderopvang

– Betaling geschiedt minimaal eens per maand

 

2.6 Wet Kinderopvang

De kinderopvangtoeslag, de bijdrage van de overheid voor de kosten van de kinderopvang, geldt voor ouders die werk, erkende studie of toe leiding tot werk combineren met de zorg voor kinderen. Deze toeslag van het Rijk is niet voor iedereen hetzelfde en is onder meer afhankelijk van het inkomen van de ouders/verzorgers. De hoogte van de bijdrage die u zelf betaalt, is afhankelijk van de prijs van de opvang, het aantal uren kinderopvang per maand en het door de Belastingdienst vastgestelde verzamelinkomen van de ouders/verzorgers. Het Rijk draagt bij tot een bepaalde uurprijs. Ligt de uurprijs hoger dan deze vastgestelde uurprijs, dan moeten ouders/verzorgers het verschil zelf bijbetalen. Bij elk tweede of volgende kind krijgen de ouders een hogere toeslag. Naarmate het inkomen van ouders lager is, vergoedt de overheid meer. Voor éénouder gezinnen vergoedt de overheid het werkgeversdeel van de ontbrekende partner.

Meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl.

Aanvullende informatie over de plannen voor de kinderopvang van dit kabinet kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag.

Vanuit de Wet Kinderopvang 2005 is 3K kinderopvang verplicht om aan de eisen van de GG&GD en Brandweer te voldoen om in aanmerking te komen voor een registratie bij de Gemeente Ferwerd. Deze eisen worden jaarlijks gecontroleerd door middel van een inspectie.

 

  1. Visie 3K Kinderopvang.

 

Emotionele veiligheid:

We laten kinderen zoveel mogelijk zelfstandig dingen doen en ondersteunen waar nodig. Hierdoor vergroot het zelfvertrouwen van het kind. Als je nog niet veters kan strikken helpt de groepsleidster hiermee, maar je kunt al wel vast je schoenen zelf aan doen. Hierbij is er aandacht voor alle gevoelens die een kind heeft. Je mag boos zijn en dit uiten, het moeilijke is hoe je dit doet, want je mag niet slaan en uitschelden. Samen vind je een manier hoe uiting te geven aan de boosheid, bijvoorbeeld even naar buiten afkoelen of stampen op de grond of wat maar past bij het kind. Als een kind zich veilig voelt heeft hij/zij goed contact met andere kinderen. Meedoen in een spel en zelf inbreng hebben in het spel. Ook is er ruimte om zelf te spelen op de groep.

 

Respect voor waarden en normen:

In de groep gelden regels en door die regels ontdekt een kind waar zijn eigen en andermans grenzen zijn. Ook leer je dan het belang van waarden en normen die in de samenleving gelden. Je maakt niet de tekening of het bouwwerk van iemand stuk, dat maakt diegene verdrietig.

Ieder kind neemt van huis ook waarden en normen mee en hiervoor heeft een ieder respect. Als er iemand is die voor het eten wil bidden is iedereen even stil zodat er tijd is voor een gebed.

Als we elkaar vertellen wat we belangrijk vinden kunnen we van elkaar leren en begrip hebben voor bepaald gedrag. De groepsleidster stelt grenzen aan ongewenst gedrag en prijst wat goed gaat.

 

Ontwikkeling persoonlijke en sociale competenties:

Er is ruimte voor kinderen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Er is aandacht voor sociaal-emotionele,cognitieve, motorische en creatieve ontwikkeling. Kinderen willen zelf dingen doen en daar waar het niet lukt stimuleert en helpt de groepsleidster, daarmee rekening houdend met de gevoelens die het kind hierbij heeft.

Omdat we in een groep zijn moeten we leren om rekening met elkaar te houden en te delen maar ook voor jezelf opkomen hoort hierbij. De groepsleidster geeft het goede voorbeeld en begeleid dit proces.

Uniek zijn:

Ieder is goed op zijn eigen manier. Wij laten een kind doen waar hij goed in is en plezier aan beleeft. Als een kind erg creatief is heeft hij/zij behoefte om dit tot uiting te brengen. De groepsleidster verplaatst zich in het kind om hem/haar zo goed mogelijk te begrijpen. Sommige kinderen hebben veel beweging nodig de ander kletst graag en weer een ander doet graag spelletjes. De een heeft meer tijd nodig om iets te doen dan de ander. De groepsleidster geeft hier ruimte voor al is het niet haar manier. Om de regels en verwachtingen voor iedereen duidelijk te maken kan ieder zich vrij bewegen binnen die grenzen.

 

Pedagogiek in praktijk:

Bij 3K kinderopvang werken we volgens dit beleid en evalueren dit halfjaarlijks waarbij 1 keer per jaar met de leden van de oudercommissie. De alle pedagogisch medewerkers hebben een kindgerichte opleiding voltooid op Mbo-niveau en zijn in het bezit van kinder EHBO volgens de richtlijnen van het oranje kruis.

Ook hebben alle medewerkers  een verklaring omtrent het gedrag. Als wij twijfelen aan de medewerkers kunnen wij een extra screening uitvoeren door opnieuw een vog aan te vragen bij de gemeente.

 

Veiligheid en Gezondheid:

Wij willen de kinderen een veilige en hygiënische omgeving bieden. Dit wordt gecontroleerd door een jaarlijkse risico-inventarisatie.

Ook doen wij jaarlijks brandoefening zodat ze op de hoogte zijn als er echt brand uit breekt wij vinden dit van groot belang zowel voor personeel als voor de kinderen!

 

Leeftijdsopbouw en aantal opvangkinderen:

In de groep worden maximaal 10 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Dit is onder begeleiding van een Pedagogisch medewerkster en eventueel een stagiaire. De stagiare word nooit als beroepskracht mee gerekend! In geval van calamiteiten is er een achterwacht. Deze gekwalificeerde achterwacht woont in de buurt van de opvanglocatie en kan in een noodsituatie in 5 minuten aanwezig zijn.

Ook zijn er in het MFC bhver´s aanwezig indien zich er een situatie voordoet kan ik hun inschakelen of bellen.

Het noodadres van onze opvang bevind zich tegenover de opvang.

Wij zijn in het bezit van een sleutel en code van de school i.v.m. calimiteiten.

 

3.1 Plaatsingsbeleid

Wilt u zich aanmelden dan kan dit door het volledig invullen van het aanmeldingsformulier op onze website. Onze contactgegevens kunt u vinden onder het kopje contactgegevens in dit beleidsplan. Kinderen kunnen altijd worden aangemeld op de VSO BSO en vakantieopvang. Wij streven ernaar om voorrang te verlenen aan aanmeldingen van een tweede en/of volgend kind uit een gezin, net als aan kinderen die gebruikmaken van onze dagopvang. Na inschrijving ontvangt u van ons een ontvangstbericht met verdere informatie Eén exemplaar van het contract, samen met het volledig ingevulde machtigingsformulier ontvangen wij binnen twee weken getekend van u retour, anders vervalt uw reservering. Na ontvangst van de getekende contracten en de gecompleteerde machtiging, heeft u recht op een plekje binnen het kinderdagverblijf. Ook gaat u door ondertekening van het contract akkoord met onze algemene voorwaarden en de inhoud van dit beleidsplan. Desgewenst wordt er een afspraak met u gemaakt voor een rondleiding op het kinderdagverblijf. Tijdens de rondleiding krijgt u uitleg over het reilen en zeilen van het kindercentrum en is er gelegenheid om vragen te stellen. Een maand voor de daadwerkelijke plaatsingsdatum wordt door de pedagogisch medewerkers van de groep contact met u opgenomen om een afspraak voor een intakegesprek te maken en wenmomenten in te plannen.

Tijdens dit gesprek verzamelt de pedagogisch medewerker zoveel mogelijk relevante informatie om het kind goed te kunnen begeleiden. In dat gesprek worden wenafspraken gemaakt, deze vinden plaats op de dagen die u ook heeft vastgelegd in uw contract. De eerste keer van de wenperiode komen de ouders samen met het kind ’s middags na 16.00 uur als alle kinderen gebracht zijn. Er wordt minimaal één keer afgesproken om te wennen. Indien ouders graag meerdere wenafspraken willen maken is dat ook mogelijk. Het doel van de wenperiode is het vertrouwd raken van het kind met de nieuwe omgeving en het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen kind en de pedagogische medewerkers. Daarbij biedt het ouders de kans vertrouwd te raken met de nieuwe situatie en het vertrouwen te krijgen dat hun kind in goede handen is. Ook is het van belang dat de pedagogische aanpak thuis en op de opvang op elkaar aansluiten. Voor de nieuwe VSO en BSO kinderen is het belangrijk dat ze weten wie hen ophaalt van school en waar zij kunnen spelen in het gebouw.

Voor beëindiging van uw contract hanteren wij een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging gedurende de plaatsing kan schriftelijk geschieden met inachtneming van twee maanden opzegtermijn. De plaatsing wordt automatisch beëindigd wanneer uw kind naar de middelbare school gaat. Het contract kan ook beëindigd worden bij nalatigheid van betaling. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje betalingsvoorwaarden.

 

3.2 Ziektebeleid

In geval van ziekte kunt u uw kind per mail of telefonisch afmelden. Afmeldingen op de dag zelf ontvangen we graag telefonisch. U houdt uw kind in het algemeen thuis als het kind dusdanig ziek is dat het niet aan het normale dagprogramma kan meedoen. Dit is in ieder geval zo bij koorts boven de 38,5 ºC, frequente waterige diarree, veelvuldig overgeven, niets willen eten/drinken, ontroostbaar huilen, niet in staat zijn tot fysieke inspanning, veel pijn/jeuk en benauwdheid. In alle gevallen geldt dat indien de pedagogisch medewerker beoordeelt dat het kind te ziek is voor het verblijf op het kinderdagverblijf, de ouders het kind moeten komen halen. Het kind kan ook niet naar de opvang komen als het zoveel extra zorg nodig heeft, dat dit voor de pedagogisch medewerkers niet op te brengen valt zonder daarbij andere kinderen tekort te doen. Als uw kind ziek thuis is, willen wij graag de aard van de ziekte weten. In geval van een besmettelijke ziekte worden alle ouders van de desbetreffende groep hiervan op de hoogte gesteld. Indien uw kind ’s ochtends is ziek gemeld, is het niet de bedoeling dat het ’s middags alsnog naar de dagopvang komt. Mocht uw kind onverhoopt ziek zijn geworden tijdens het verblijf op het dagverblijf, dan neemt een van de pedagogisch medewerkers contact met u op en kunt u in overleg uw kind op komen halen. In geval van twijfel zijn wij te allen tijde gemachtigd om het kind te weigeren op de opvang.

 

3.2 Medicijngebruik

Wanneer ouders ons verzoeken om het kind bepaalde medicijnen (of homeopathische middelen) toe te dienen, doen wij dit alleen als dit op doktersrecept is en wanneer het in de originele verpakking met bijsluiter zit. Wij vragen de ouders/verzorgers hiervoor een medicijnenformulier in te vullen (te verkrijgen bij de pedagogisch medewerkers of op onze website). Wij geven de kinderen geen paracetamol of zetpillen. Dit in verband met verhoogd risico op een koortsstuip. Als u hoofdluis constateert bij uw kind, vragen wij u uw kind thuis te houden totdat u uw kind behandeld heeft met de desbetreffende middelen die te verkrijgen zijn bij een apotheek. Als wij op het kinderdagverblijf hoofdluis constateren dan nemen wij daarover contact met u op. Uw kind moet direct worden opgehaald en worden behandeld. Indien uw kind is behandeld kan uw kind na 24 uur weer op het kindercentrum te komen. Wij vragen u om de jassen van de kinderen op te hangen in de daarvoor bestemde door ons verstrekte luizenzakken om het probleem met luizen enigszins in te kunnen perken.

 

3.3 Ruilen, extra dagen, vakantie en afwezigheid

Soms is het mogelijk om een dagje te ruilen of een dagje extra te komen. Dit is echter afhankelijk van hoeveel kinderen er die dag al in op groep zijn. We gaan hierbij niet over de vastgestelde dagnorm heen (zie kopje 3.6). De kosten van een dagdeel extra worden in de maandfactuur berekend. Ziektedagen of vakantiedagen kunnen nooit worden geruild. Ruildagen en extra dagen kunnen alleen schriftelijk en via kantoor worden aangevraagd. Ruildagen dienen in dezelfde week of de week aansluitend te vallen. Alleen de eigenaresse/leidster kan hier een beslissing over nemen. Is uw kind afwezig op bepaalde dagen, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de pedagogische medewerkers van de desbetreffende groep, per mail of op de dag zelf telefonisch.

Afmelden moet 24 uur van te voren i.v.m met het inzetten van personeel en het aantal kinderen op de groep, deze regel is ingesteld in de maand juni 2015.

Te laat afmelden? Worden de kosten van het complete dagdeel in rekenening gebracht.

Ouders en verzorgers hebben hier schriftelijk akkkoord voor gegeven.

 

3.4 Veiligheid en hygiëne

De huisvesting is zo veilig mogelijk gemaakt voor de kinderen door onder andere; beveiligde stopcontacten, veiligheidsglas in deuren en ramen, beveiliging van scharnieren en speelplaatsen met afsluitbare deuren, die zijn afgeschermd van de straat. Ook zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen voor het meubilair; meubilair is speciaal geselecteerd voor kinderopvang en heeft geen scherpe kanten, de toiletten zijn op maat gemaakt en daardoor toegankelijk voor de kinderen, ons meubilair is ergonomisch instelbaar en is evenals als onze speeltoestellen goedgekeurd door de warenwet. Tevens onderhouden wij voor grote apparaten en speeltoestellen een logboek. Tot slot zijn er per dag voldoende BHV-ers aanwezig in het MFC, en heeft de pedagogisch medewerker die werkt verplicht kinder-ehbo.

Bij ongevallen lichten wij onmiddellijk de ouders in en gaan wij in overleg eventueel direct naar een arts. Bij twijfel bellen wij onmiddellijk 112 en worden de ouders ingelicht. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers dat zij altijd bereikbaar zijn en dat het kinderdagopvang alle recente (nood)nummers heeft. Wij hebben een ongevallenverzekering afgesloten met een dekking voor alle kinderen en personeel tijdens het verblijf in het kinderopvang. 3K Kinderopvang is in géén geval aansprakelijk voor schade aan, of vervreemding van particuliere eigendommen van ouders en/of verzorgers en kinderen.

3K Kinderopvang is voorzien van een brandmeldinginstallatie “Brand meldinstallatie” en wordt jaarlijks onderhouden door een extern bedrijf. Voor het kinderdagverblijf is er door een extern bureau een calamiteitenplan ontworpen. Naast de veiligheid vinden wij ook een goede hygiëne van belang. Iedere dag worden alle ruimtes schoongemaakt. Elke dag worden de gebruikte handdoeken, washandjes, theedoeken e.d. gewassen.

We leren de kinderen om de handen te wassen na het plassen en om de hand voor de mond te doen bij niezen en hoesten. Zo krijgen ze de eerste regels rondom hygiëne mee. Na iedere maaltijd worden de tafels en de vloeren rondom de tafels schoongemaakt. Het speelgoed wordt elke maand uitgezocht, gewassen of schoongemaakt en indien nodig vervangen. De kinderjassen worden in de gangen opgehangen in luizenzakken. Alle bovenstaande zaken worden jaarlijks gecontroleerd door brandweer en GGD, maar ook door het adequaat uitvoeren van het veiligheid- en gezondheidsmanagement. Eindverantwoordelijke hiervoor is Chantal Boering.

 

3.5 Communicatie met ouders/verzorgers

Behalve dat u altijd bij ons terecht kunt met vragen of opmerkingen, willen wij u graag informeren over uw kind. Op verschillende manieren houden wij contact met de ouders/verzorgers. Alle relevante en recente informatie kunt u lezen op de website. U vindt hier de nieuwsbrieven, nieuws van de oudercommissie, dit beleidsplan en een aantal protocollen. De nieuwsbrief wordt daarnaast ook een aantal maal per jaar per email naar u toegestuurd. Bij het brengen en halen van uw kind heeft u gelegenheid om speciale dingen over uw kind aan een van de pedagogisch medewerkers door te geven. Aan het einde van de dag informeren de pedagogisch medewerker u over het verloop van de dag. U kunt ook een afspraak maken voor een gesprek met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind.

Eén keer per jaar, vindt er een ouderavond plaats. Er wordt op deze avond ruimte ingepland voor persoonlijke gesprekken met alle ouders/verzorgers van de kinderen. De gesprekken worden gevoerd met de pedagogisch medewerker van de groep waarin uw kind zit. Wij dragen er uiteraard zorg voor dat de privacy van u en uw kind(eren) gewaarborgd wordt. Wel verzoeken wij ouders/verzorgers vriendelijk om de kinderen op deze avond niet mee te nemen.

Hebt u vragen, ideeën of klachten dan kunt u altijd tijdens kantooruren contact opnemen met mij, of u kunt een e-mail sturen. De openingstijden kunt u vinden op de deur van het kantoor en op de website. Bij afwezigheid van het personeel kunt u altijd een email sturen. Alle wijzigingen ontvangen wij graag schriftelijk of per email.

Het komt vaker voor dan u denkt: u wisselt van baan, mobiele telefoon provider, internet provider of u gaat verhuizen. 3K kinderopvang vindt het erg belangrijk om op de hoogte te worden gehouden van gewijzigde telefoonnummers, mailadressen en huisadressen, teneinde op ieder moment van de dag contact met u op te kunnen nemen. Dit is vooral van belang met het oog op het wel en wee van uw kind(eren), bijvoorbeeld in geval van ziekte, ongelukken e.d. U kunt al uw wijzigingen doorgeven aan Chantal Boering of de desbetreffende persoon op de groep, per mail of telefonisch.

 

3.6 Gang van zaken op de groep

Algemeen:

De BSO bestaat uit één groep. In deze groep worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De groep bestaat uit maximaal 20 kinderen. Per 10 kinderen is één pedagogisch medewerker aangesteld. Ook is er altijd iemand als achterwacht oproepbaar in geval van nood. We streven ernaar om een veilige en gezellige omgeving te creëren. De kinderen zitten al de gehele dag op school, waar ze veel dingen moeten en daarom vinden we het juist belangrijk dat ze bij de vso en BSO hun eigen dingen kunnen doen. Onze ruimtes zijn zodanig ingedeeld dat ze ieder kind in zijn wensen tegemoet kunnen komen.

Zo zijn er bijvoorbeeld leeshoeken, bouwhoeken, knutselruimtes en kan er natuurlijk ook volop buiten gespeeld worden.

Bij 20 kinderen werken wij met twee gekwalificeerde beroepskrachten!

 

 

In het mfc:

In het mfc bevinden zich diverse zalen waar sporten en of hobby’s worden uitgevoerd, bijvoorbeeld: Jazzdans,pianoles,zwemles,muziekles,toneelles en achter het mfc voetbaltrainen.

De ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid dit allen te koppelen aan de BSO, zodat ze zelf minder tijd aan hobby’s en sporten kwijtzijn in hun eigen tijd.

De ouders tekenen hiervoor op het formulier en geven toestemming dat hun kinderen zelfstandig of met begeleiding naar hun hobby’ – sport kunnen gaan.

Deze formulieren bevinden zich in de toestemmingsmap van 3K Kinderopvang.

Mocht ik zelf niet aanwezig zijn kan mijn vervanger in deze map kijken welke kinderen zelfstandig naar hun sport, hobby mogen gaan of welke met begeleiding.

In het MFC is een AED aanwezig voor gevallen van nood, ook zijn hier vrijwilligers in het pand tot sluitingstijd die ons kunnen astisteren bij nood situaties!

 

Achterwacht:

De meeste personeelsleden werken alleen op een vestiging dit houdt in dat er een achterwacht is die 5 min van de opvang woont. Op beide locatie’s is dit geregeld per locatie staat dit in de calimiteitenmap beschreven! Omdat het voor beide vestigingen een andere achterwacht is.

 

Noodadres:

Op beide vestigingen hebben wij een nood adres waar wij heen kunnen bij nood situaties denk hierbij aan brand, lekkage, faillsement enzovoort.

Op beide vestigingen is dit de tegen over liggende school, wij zijn in het bezit van sleutels en telefoon nummers van de personen die wij kunnen bereiken bij nood!

 

Beroepskracht kindratio:

De beroepskracht-kindratio is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de kinderopvangorganisatie. Het verschilt ook per soort opvang: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of peuterspeelzaal.

Op onze locaties geld kindratio 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen van 4 tot 12 jaar.

Is de groep groter dan 10 kinderen moet er een pedagogisch medewerker bij!

Als er meer kinderen zijn dan 10 kinderen op de BSO werken wij met twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers! Als de groepsgrootte minderd na mate de middag en we komen onder de tien kinderen gaat de tweede gediplomeerde pedagogisch medewerker weg!

Stagiaires tellen bij ons nooit mee als pedagogisch medewerker kinderopvang.

 

 

Handeling indien je je alleen in het MFC/Kindcentrum bevind

Indien je alleen werkt op de groep maximaal 10 kinderen handel je volgens dit beleidsplan.

Bij nood volg je het protocol (zie protocollenmap)!

Nood

Neem de ehbokoffer, calimiteitenmap en telefoon altijd mee!

Breng de kinderen in veiligheid dit kan bij het aangeschreven noodadres (zie calimiteitemap)

Haal hulp, MFC, Telefonisch, Achterwacht, indien nodig neem contact op met hulpdiensten Noodadres, Chantal op de hoogte stellen.

Geef door wat er aan de hand is en welke hulpdiensten je nodig hebt!

Probeer ouders/verzorgers te bereiken als iedereen in veiligheid is.

 

Geen nood?

Er zijn altijd vrijwilligers onder BSO tijden aanwezig in het MFC, ook zijn wij in het bezit van de lijst met BHV’ers en hebben wij een noodadres en achterwacht.

Er zijn dus voldoende mensen te bereiken als er nood zou zijn.

Ook als  er storing is of andere problemen kunnen wij ten alle tijden de juiste personen bereiken. (de lijst met mensen bevind zich in de calimiteitenmap)

 

 

Uitstapjes:

In de vakantie’s of op schoolvrije dagen kan het zijn dat we een uitstapje maken bijvoorbeeld naar het bos, of naar de bioscoop.

Het voorstel word overlegd met de betreffende ouders/verzorgers zodra hun akooord geven leggen we dit vast op het toestemmingsformulier.

Hierbij word de datum, de activiteit en de betreffende leidster en kinderen vastgelegd.

Mocht er een uitstapje gemaakt worden diend de betreffende leidster ten alletijde de EHBO koffer mee te nemen, de calimiteitenmap en een mobiele telefoon.

Mocht je er met de auto vandoorgaan geld voor kinderen beneden de 1,35 cm een autostoeltje.

Kosten worden besproken en betaald door 3K Kinderopvang.

 

Broertjes en zusjes:

Uiteraard komt het ook voor dat er broertjes en zusjes van elkaar in dezelfde groep zitten. Deze broertjes en zusjes bevinden zich in 1 stamgroep.

Bovendien spelen de oudere en de jongere op een ander niveau met andere mogelijkheden en onmogelijkheden en dan is spelen met een leeftijdsgenootje prettiger en meer gewenst.

 

Dagindeling:

De openingstijden van de voorschoolse opvang is van 07.00 tot 8.15 uur. De pedagogisch medewerkster zorgt er voor dat uw kinderen op tijd op school zijn.

De dagindeling van de BSO-groep is als volgt. Van 15:00 uur tot 15.30 uur zijn alle kinderen binnen. We gaan aan tafel en eten fruit, drinken sap of thee en bespreken de dag. Soms leest één van de pedagogisch medewerkers wat voor. Van 15.45 uur tot 18.00 uur kunnen alle kinderen vrij spelen in de daarvoor bestemde ruimtes. De oudste kinderen krijgen gelegenheid om huiswerk te maken. De pedagogisch medewerkers ondersteunen daar waar nodig en bieden activiteiten aan, zonder verplichte deelname. Om 18.15 uur worden de ruimtes opgeruimd samen met de kinderen. Om 18.30 uur sluit de BSO. U kunt uw kind ophalen tussen 17.00 uur en 18.30 uur. De kinderen worden in alle gevallen in hun eigen groep opgevangen. Daar kunnen ze wat eten en drinken, een activiteit doen en zich ontspannen.

 

Activiteiten:

Wij hechten er veel waarde aan dat de kinderen de buurt beleven als iets waar zij deel van uitmaken. Door bepaalde weersomstandigheden of door de voorkeur van de kinderen, bieden wij ook activiteiten aan die binnenshuis uitgevoerd worden. U kunt hierbij denken aan koken en bakken, thema knutselen, gezelschapsspellen en dergelijke. De activiteiten die de pedagogisch medewerkers aanbieden zijn niet verplicht voor de kinderen, zij mogen hun eigen keuze maken voor de invulling van de vrije tijd.

Daarnaast besteden we aandacht aan feest. U zult dus tijdens Sinterklaas, Kerst en Pasen duidelijk merken dat wij deze feesten uitbundig vieren. Natuurlijk zijn er ook de verjaardagen en afscheid van de kinderen. Op deze dagen wordt het kind dan extra in het zonnetje gezet door middel van een feesthoed en een feeststoel, door te zingen en ook kan eventueel getrakteerd worden (bij voorkeur gezonde traktaties). Bij traktaties willen wij u verzoeken om alleen de kinderen die op de dag van de viering aanwezig zijn te trakteren en niet alle kinderen van de groep. Het verjaardagsfeest van alle medewerkers op het kindercentrum wordt gezamenlijk op 1 dag van het jaar gevierd, in de maand september. U krijgt ruim van te voren te weten op welke dag het feest wordt gegeven.

 

Vakantie:

Elke vakantie zijn wij geoepend.Indien er geen aameldingen zijn voor opvang is de gehele locatie gesloten in de vakantie. Tijdens schoolvakanties kunt u uw kind vanaf 7.00 uur brengen tot uiterlijk 9.30 uur (dit i.v.m. uitstapjes) en weer ophalen tussen 17.00 uur en 18.00 uur. De dagindeling is dan als volgt. Om 9.30 uur eten we een koekje en drinken we sap en om 11.30 uur eten we brood met melk. Om 15.00 uur eten we fruit met sap.

Daartussen is er tijd voor activiteiten of vrij spelen. We proberen regelmatig activiteiten en uitstapjes te organiseren. Het is vooraf niet duidelijk hoeveel kinderen er daadwerkelijk zullen komen. In zowel de personele bezetting als in een vooraf opgesteld activiteitenprogramma wordt rekening gehouden met een variabel aantal kinderen, verschillen in leeftijd en verschillen in behoeftes van kinderen. Een aantal keer per jaar wordt er door middel van een formulier, of verzoek per email, geïnventariseerd of uw kind aanwezig zal zijn tijdens de komende vakanties.

 

 

3.7 Huisregels

Meenemen eigen spullen:

Om misverstanden te voorkomen, vragen wij u om alles wat uw kind van huis meeneemt te labellen met zijn/haar naam. Dit geldt ook voor het speelgoed en de knuffels die meekomen. Het speelgoed geeft u mee op eigen risico.

 

 

Rookverbod:

Binnen de VSO en BSO geldt een algemeen rookverbod.

 

Mobiele telefoon:

Wij verzoeken de ouders vriendelijk om bij binnenkomst in het kinderdagverblijf hun mobiele telefoon uit te zetten of een eventueel telefoongesprek buiten af te maken. Wij hebben namelijk gemerkt dat telefoongebruik hinderlijk kan zijn tijdens de overdracht van informatie over het kind.

 

Computer en televisie:

Computers vormen in deze tijd een belangrijk onderdeel in het leven van ieder kind. Op scholen wordt ermee gewerkt en de meeste kinderen kunnen thuis ook gebruik maken van de computer. De pedagogisch medewerkers van de BSO zijn van mening dat de kinderen op de BSO behoefte hebben aan het spelen op een computer, echter wel op een leuke en verantwoorde wijze.

Wij hebben geen computer voor de kinderen op de BSO, wij vinden dat vandaag de dag kinderen al genoeg met beeldschermen te maken krijgen.

Ontspanning is het belangrijkste aspect op de VSO en BSO. Kinderen zijn op school en ook vaak thuis educatief bezig met de computer. Op de buitenschoolse opvang worden spelletjes gespeeld die vooral ontspannend, maar ook educatief kunnen zijn. Voor de oudere kinderen is vaak een stukje competitie gewenst..  Wel is er een televisie aanwezig op de BSO. Televisie biedt de kinderen de mogelijkheid tot ontspanning en plezier.

 

Wij kijken alleen tv als het slecht weer is en dan hooguit 30 minuten  per middag.

Vaak is er sprake van een rustpunt op lange dagen, zoals in vakanties. Uitgangspunt is om kinderen met mate tv te laten kijken. Kinderen worden in eerste instantie gestimuleerd tot verschillende soorten spel of het doen van activiteiten. Als afsluiting of bij bijzondere gelegenheden kan een pedagogisch medewerker besluiten tot het aanzetten van de tv of het kijken naar een video of dvd. Kinderen krijgen alleen de mogelijkheid tot het kijken naar programma’s of films welke geschikt zijn voor hun leeftijd.

De pedagogisch medewerkers zullen in alle gevallen met de kinderen meekijken. Wel kijken wij ieder jaar rond Sinterklaas dagelijks het Sinterklaasjournaal.

Fiets:

Alleen in overleg kan de fiets van uw kind eventueel mee na schooltijd. Dit kan afhangen van het soort vervoer waarmee wij uw kinderen van school halen. De buitenschoolse opvang behoudt zich te allen tijde het recht het meenemen van fietsen te weigeren. In overleg met de pedagogisch medewerkers en ouders, kunnen kinderen ook zelf meefietsen naar de BSO.

 

Regels op de groep:

Binnen de kinderopvang hebben wij in samenspraak met de kinderen gedragsregels opgesteld. De sfeer in de groep wordt bepaald door zowel pedagogisch medewerkers als kinderen. Gedrag van een ieder heeft effect op de sfeer van de groep. Gedrag is storend als het een negatief effect heeft op anderen. De pedagogisch medewerkers doorbreken dit storende gedrag door er aandacht aan te schenken en samen met het kind een alternatief te zoeken. Soms werkt het niet en is een directere aanpak noodzakelijk. In de omgang met elkaar ontwikkelen de kinderen een gevoel van respect voor zichzelf en voor anderen en leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor eigen handelen. We leren de kinderen waar ze de materialen kunnen vinden, maar ook om alles op de juiste plaats op te ruimen en orde in de ruimte te houden. Dit biedt houvast en structuur, maar heeft ook tot gevolg dat kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor de ruimte en het materiaal. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen zuinig en verantwoord met de omgeving omgaan: de natuur, het milieu en materialen. De kinderen zijn vrij om naar de wc te gaan wanneer zij willen. Wij hebben echter wel een paar regels met hen opgesteld over het toiletgebruik (zie gedragsregels kinderen hieronder). Wij verzoeken de ouders dat de kinderen zindelijk zijn, als zij naar de BSO komen.

Gedragsregels kinderen:

Binnen de BSO gelden een aantal regels voor de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat ouders hiervan op de hoogte zijn zodat je samen een éénduidig beleid naar de kinderen kan vormen. Deze regels zijn als volgt:

– Tijdens het ophalen uit school: Wacht in je klas of op de afgesproken plek, is er niemand meer op het plein en je bent nog niet opgehaald, dan loop je terug naar je eigen juf of meester en zeg dat je nog niet bent opgehaald.

– In een auto of taxi: Blijf je rustig zitten, ben je kleiner dan 1.35m, dan moet je op een stoelverhoger, onder geen beding mag je gordel af, pas als we weer uitstappen mag deze af, bij het uitstappen bij de bso, luister je goed naar de pedagogisch medewerker en kijk je uit met oversteken, neem al je spullen mee uit de auto of taxi. Binnenkomen op de groep: Ruim je jas en tas goed op, hang je jas in een luizenzak, leg grote dingen in je eigen bak, je mag alvast even spelen, tot iedereen binnen is.

– Eten en drinken: Drink rustig, en blijf ook rustig zitten, zet je limonade nooit op het randje van de tafel, we eten fruit, sultana, crackers, rijstwafels of een traktatie van een kind, bij toerbeurten wordt er opgeruimd.

– Spelen: Niet gooien met voorwerpen, laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren, doe kastdeuren altijd weer dicht als je klaar bent, klim niet in de kast, als je iets wilt hebben waar je niet bij kan, vraag het dan, niet rennen met scharen en andere scherpe voorwerpen, je ruimt netjes op als je iets anders gaat doen.

– Hal: Niet rennen in de gangen, geen geintjes en pesterijtjes bij de ruiten, zet je tas en schoenen op de bankjes, laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren.

– Met elkaar en de pedagogisch medewerkers omgaan: Heb respect voor elkaar, dus niet schelden of schreeuwen tegen elkaar, ruzie krijgen kan gebeuren, maar haal altijd een pedagogisch medewerker erbij, slaan, schoppen, knijpen en andere zaken die pijn doen zijn verboden en daarvoor krijg je straf, zoals in het pedagogisch beleid omschreven staat.

– Buitenspelen: Gebruik de spullen waar ze voor bedoeld zijn, dus ga niet voetballen met een fietsje, duw of trek geen kinderen van de klimtoestellen af, daar kunnen ongelukken van komen, je mag nooit van de speelplaats af zonder toestemming van de pedagogisch medewerker, rennen mag, maar kijk uit voor andere kinderen, hou het zand in de zandbak, wil je fietsjes en/of ander speelgoed niet meer gebruiken, zet het dan aan de kant en laat het niet midden op het plein staan, tijdens het skaten of skateboarden moeten alle beschermingsmiddelen worden gedragen, voetballen kan alleen als er geen peuters op het plein zijn.

 

– Keuken: Kinderen komen niet in de keuken!

– Toiletgebruik: Spoel na je bezoek altijd door, handen wassen en drogen na het toiletbezoek, heb je een ongelukje gehad, geeft niks, maar meldt het even bij je pedagogisch medewerker, is het wc-papier op, meldt dat aan je pedagogisch medewerker, ga niet met zijn allen tegelijk naar het toilet, billen afvegen doe je zelf, laat het netjes achter.

– Omgeving: Doe nooit zomaar de voordeur open voor iemand, vraag dit aan de pedagogisch medewerker, meld je af bij de pedagogisch medewerker als je weggaat met je ouders, als je het pand verlaat, sluit dan de tussendeur naar de andere groepen en/of de voordeur, kijk goed uit met oversteken.

3.8 Personeel

Personeel van 3K kinderopvang heeft een relevante opleiding gevolgd voor de beoefende functie, zoals vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en/of de Wet Hoger en Wetenschappelijk onderwijs (WHW). Alle medewerkers zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag. Overleg tussen medewerkers vindt regelmatig plaats. Eén keer per drie maanden is een teamvergadering. Daarbij is er regelmatig overleg tussen pedagogisch medewerkers van dezelfde groep, zowel mondeling als door middel van een dagelijks bijgehouden logboek. Ook is er een logboek voor de gehele kinderopvang, waarin allerlei informatie in wordt geschreven. Tevens vinden wij het belangrijk dat ons personeel zich kan blijven ontwikkelen. We bieden onze medewerkers bijscholingscursussen zoals BHV, EHBO of cursussen op verzoek.

 

Binnen onze organisatie bestaan de volgende functies:

Pedagogisch medewerker: Pedagogisch medewerkers verzorgen de kinderen in de groepen, houden de ontwikkeling van elk kind goed in de gaten door middel van observatie, spel en het kindvolgsysteem. Ook waken zij over de extra zorg die kinderen in de groep nodig hebben. Bij maximale bezetting op de groepen zetten wij twee pedagogisch medewerkers in.

Stagiaires: Binnen de kinderopvang  wordt aan stagiaires de mogelijkheid geboden om in de organisatie de nodige praktijkervaring op te doen. Zij worden hierin begeleid door gediplomeerde pedagogisch medewerkers en een praktijkopleider.

Praktijkopleider: De praktijkopleider zorgt ervoor dat stagiaires binnen het kinderdagverblijf een goede begeleiding krijgen. Hij of zij overlegt welke doelen de leerling/stagiaire aan het einde van de periode bereikt kan hebben. De pedagogisch medewerkers zorgen voor de dagelijkse begeleiding. Tussentijds bespreken zij de praktijkopdrachten en aan het eind van de praktijkperiode voert hij of zij met de praktijkbegeleider het beoordelingsgesprek. De praktijkbegeleider heeft regelmatig overleg met docenten of begeleiders van het opleidingsinstituut en zorgt ervoor dat de contacten tussen de school en de organisatie goed blijven verlopen.

BHV: Op de kinderopvang zijn bedrijfshulpverleners actief of kinder ehbo’ers. Dagelijks zijn voldoende BHV-ers aanwezig om eventuele noodsituaties in goede banen te kunnen leiden. Jaarlijks gaan de BHVers naar de verplichte herhalingscursus.

 

-: Eigenaresse en eindverantwoordelijke.

Chantal Boering is eindverantwoordelijk voor beide vestigingen.

 

3.9 Oudercommissie

Het doel van de oudercommissie is om de collectieve belangen van de ouders en hun kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Er is ongeveer 2 maal per jaar overleg met de leiding en pedagogisch medewerkers van 3K kinderopvang over het beleid en de uitvoering hiervan. Het overleg is in principe vrij toegankelijk na aanmelding bij de voorzitter, hetgeen u kunt doen via de website. Rinsumageest heeft op dit moment een oudercomisie! (okt 2017)

De oudercommissie helpt daarbij een aantal activiteiten op de kinderopvang te organiseren:

Ouderavond: Op deze avonden zijn ook de leden van de oudercommissies aanwezig. Meestal zijn zij te vinden in de koffiehoek om uw vragen te beantwoorden over deze commissie. Ook voeren zij tijdens deze avonden een enquête uit met het doel om het kinderdagverblijf te evalueren op diverse punten. De ouderavond vindt jaarlijks plaats in oktober.

Sinterklaas: Voor de sinterklaasviering wordt met de directie een draaiboek opgesteld. Leden van de oudercommissie leveren een bijdrage aan deze dag door op diverse fronten te assisteren. Te denken valt bijvoorbeeld aan het begeleiden van de Sint, het maken van foto’s, het helpen van piet met het inpakken van de cadeautjes.

Eventuele zwangerschappen & ernstige ziektegevallen:

Ook hierbij komen wij bij elkaar om te kijken wat we kunnen doen, bij een zwangerschap of bevalling maken wij een plan voor een kraamcadoo en iets van alle kinderen.

Bij ernstige ziektes, overlijden komen wij bij elkaar om te bespreken wat we kunnen doen en hoe we dit het beste kunnen aanpakken.

Wij streven ernaar om van elke groep een ouder zitting te laten nemen in de oudercommissie. Indien er nog plaats is binnen de oudercommissie kunt u lid worden. Indien u meer wilt weten over de oudercommissie en wat ze doen, kijk dan eerst op de website onder het kopje Oudercommissie of mail naar kinderopvang3k@outlook.com

 

3.10 Klachtenbehandeling

Hoewel er bij de kinderopvang veel aandacht is voor de kwaliteit en service van de opvang, kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Dit kan bijvoorbeeld over de behandeling van uw kind gaan, de benadering naar uzelf of over administratieve handelingen. Weten waarover u ontevreden bent, helpt ons om kritisch te kijken naar onze dienstverlening. Eventuele problemen kunnen zo worden onderkend en worden aangepakt. Het uiten van een klacht kan dan ook bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit en service van de opvang.

U kunt met uw klacht terecht bij de pedagogisch medewerkers of bij Chantal Boering. Bespreek in eerste instantie uw klacht met diegene die het betreft. Er samen over praten kan veel oplossen. Mocht dit voor uw gevoel niet voldoende oplossing bieden, kunt u mondeling of schriftelijk uw klacht voorleggen aan de directie. De directie zal de standpunten van beide partijen horen en binnen twee weken mondeling en/of schriftelijk bericht geven. In dit bericht worden beide standpunten verwoord en wordt aangegeven of, en zo ja, welke maatregelen genomen worden naar aanleiding van de klacht. Een klacht kunt u ook melden op;

kinderopvang3k@outlook.com of persoonlijk via 06-29223260.

3K Kinderopvang is aangemeld bij de Geschillencommisie Kinderopvang

Hoewel wij graag zelf met u in gesprek gaan om uw klacht op gepaste wijze op te lossen staat het u ten alle tijde vrij om uw klacht rechtstreeks bij de geschillencommisie neer te leggen volgens het klachtenreglement.

www.Geschillecommissie.nl

 

3.11 Herziening beleidsplan

Het beleidsplan wordt elk jaar herzien door zowel de directie als de pedagogisch medewerkers op de bestreffende locatie en wordt voor advies bij de oudercommissie neergelegd. Tussentijdse wijzigingen welke voortvloeien uit wetswijzigingen ofwel uit gewijzigde inzichten ten aanzien van de veiligheid en ontwikkeling van het kind, worden middels schrijven vastgelegd. Alle ouders/verzorgers worden hierover schriftelijk geïnformeerd.